sommart thongbai

นายสมมาตร ทองใบ facebook
หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี

ณัฐกานต์ พวงซ้อน
นางสาวณัฐกานต์ พวงซ้อน  facebook
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นายภาณุพันธุ์ ชนะภูนายภาณุพันธุ์ ชนะภู (กั๊ก)  facebook
โครงการพัฒนา ศพก. | Smart farmer