อรวรรณ อินแสนสืบ

นางสาวอรพรรณ อินแสนสืบ (จูน)
เทคโนโลยีการผลิตพืช

ศศิธร เจียมทอง

นางสาวศศิธร เจียมทอง (แพรว)
เทคโนโลยีการผลิตพืช

วรากร เบ้าไธสงนายวรากร เบ้าไธสง
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

นางสาวอภิญญาพร ปองไว้

นางสาวอภิญญาพร ปองไว้
วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ

นายภูมิพงษ์ จันทราช

นายภูมิพงษ์ จันทราช
วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ

นายวิชิตณรงค์ ศรีบุรินทร์

นายวิชิตณรงค์ ศรีบุรินทร์
วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ