กลุ่มที่ 5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พัชรพล พวงไธสงค์

นายพัชรพล พวงไธสงค์
ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรเชิงระบบ

กฤษฎากรณ์   มาศรี

นายกฤษฎากรณ์  มาศรี
ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรเชิงระบบ

ปรินทร สารผล

นายปรินทร สารผล
ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรเชิงระบบ

กลุ่มที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

ปริยาภัทร ชิลนาค

นางสาวปริยาภัทร ชิลนาค (ปลาย)
วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ

ศุภาวรรณ ผายพิมพ์

นางสาวศุภาวรรณ ผายพิมพ์ (แกรมมี่)
วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ

ประภาพร ถาปราบมาตร์

นางสาวประภาพร ถาปราบมาตร์
วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ

กลุ่มที่ 3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

ภูมินทร์ รำพรรณนิยม

นายภูมินทร์ รำพรรณนิยม (ชู้ด)
พืชศาสตร์

จุฑามาศ นาหัวนิล

นางสาวจุฑามาศ นาหัวนิล
พืชศาสตร์

กลุ่มที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

กชพรรณ โคตรปะโคนางสาวกชพรรณ โคตรปะโค (ขิม)
เทคโนโลยีการผลิตพืช

กลุ่มที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อรวรรณ อินแสนสืบ

นางสาวอรพรรณ อินแสนสืบ (จูน)
เทคโนโลยีการผลิตพืช

ศศิธร เจียมทอง

นางสาวศศิธร เจียมทอง (แพรว)
เทคโนโลยีการผลิตพืช

วรากร เบ้าไธสงนายวรากร เบ้าไธสง
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

นางสาวอภิญญาพร ปองไว้

นางสาวอภิญญาพร ปองไว้
วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ

นายภูมิพงษ์ จันทราช

นายภูมิพงษ์ จันทราช
วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ

นายวิชิตณรงค์ ศรีบุรินทร์

นายวิชิตณรงค์ ศรีบุรินทร์
วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ