พันธุ์ข้าวแรกนาขวัญ

รายชื่อผู้โชคดี รุ่นที่ 1

1. สุทธิพร สมแก้ว จ.กรุงเทพ

2 ชนม์สมัย คานเพชรทา จ.อุดรธานี

3 หลงมา ประยูร จ.พระนครศรีอยุธยา

4 ทวีพร ทุมมีน้อย จ.ขอนแก่น

5 วรชัย บุตระ จ.ขอนแก่น

6 วิมลรัตน์ ทำเนาว์ จ.อุดรธานี

7 ปริศนา ศิลา จ.นครราชสีมา

8 นงค์คราญ หมื่นแก้ว จ.ขอนแก่น

9 ชาณุพันธ์ ไขมีเพ็ชร จ.เลย

10 ปานใจ เป้งทอง จ.ศรีสะเกษ

11 กฤษณะ อันอาษา จ.ขอนแก่น

12 จุฑารัตน์ หีบแก้ว จ.มหาสารคาม

13 กัณฐณี ลุนใต้ จ.กาฬสินธุ์

14 นันทิดา วงษ์บัณฑิตเจริญ จ.ขอนแก่น

15 สุภาพร วิเศษสุนธร จ.หนองคาย

16 สุนิสา ประทีปทัศนกานต์ จ.นนทบุรี

17 บุษกร. ทองสุข จ.ประจวบคีรีขันธ์

18 อำนาจ ลาภชุตินันท์ จ.กรุงเทพ

19 ทศพล สูนพิพัฒน์สกุล จ.หนองคาย

20 อรรณพ ทัพวงศ์ จ.นครราชสีมา

21 นุนุไพ ธนกิจวรบูลย์ จ.นครราชสีมา

22 ชาริณี วงษ์ดารา จ.ราชบุรี

23 ณัฐชนา จิตต์ประทุม จ.มหาสารคาม

24 นิรมล คร่ำสุข จ.นครราชสีมา

25 ภานุเดช สวัสดี จ.บุรีรัมย์

26 วิญญ สีมาวงษ์ จ.ขอนแก่น

27 พงษ์ศิรินทร์ ขอบขำ จ.นรานิวาส

28 สุเพียร เปรื่องวิชา จ.สุรินทร์

29 อำนาจ แซ่เตียว จ.ปทุมธานี

30 เทียมจันทร์ ผลาปรีย์ จ.ขอนแก่น


รายชื่อผู้โชคดี รุ่นที่ 2

1 จันทร์เพ็ญ นูนวน จ.ชลบุรี

2 กันติชา จู๋หมื่นไวย์ จ.นครราชสีมา

3 จุฑามาศ พัตราธญานี จ.อุบลราชธานี

4 ฐิตารัตน์ เทพหนู จ.สงขลา

5 ประไพ ใจหอม จ.นครนายก

6 โชติกา นาคพันธุ์ จ.ชลบุรี

7 วัชรพงค์ ใจหอม จ.นครนายก

8 สุชาติ นาคพันธุ์ จ.นครนายก

9 สุพัตรา คำเพราะ จ.อุบลราชธานี

10 ราตรี หาญนอก จ.นครราชสีมา

11 ดวงฤทัย แซ่โง้ว จ.สกลนคร

12 กิตติศักดิ์ ช้อยสูงเนิน จ.กำแพงเพชร

13 นิรมล มะลิวัลย์ จ.อุบลราชธานี

14 นราพร สวนไพรินทร์ จ.กรุงเทพ

15 อโณทัย โรจนไพบูลย์ จ.กรุงเทพ

16 สรีนัทธ์ เจริญวัชรวิทย์ จ.สิงห์บุรี

17 สุขสันต์ โคตรประทุม จ.ชัยภูมิ

18 ธนูทอง เบ้าทอง จ.กาฬสินธุ์

19 เบญจวรรณ ภักดิ์สูงเนิน จ.ชัยภูมิ

20 ชาลิสา ลีสวรรค์ จ.ตาก

21 อรญา กุลธนาวานิช จ.ตราด

22 สุพัตรา คงยืน จ.นครศรีธรรมราช

23 มนตรี พันธ์ทอง จ.พิษณุโลก

24 พรพิมล สงวนทรัพย์ จ.กาญจนบุรี

25 อรอนงค์ วิศิษฐ์โสภา จ.กรุงเทพ

26 เสกสรร ปิยะพันธ์ จ.ศรีสะเกษ

27 โชติชัย โพชะดี จ.บึงกาฬ

28 สถิตย์ มาตสมบัติ จ.ขอนแก่น

29 ศุภวัฒน์ พัฒนาศูนย์า จ.ขอนแก่น

30 วรรณาภรณ์ พระงาม จ.ขอนแก่น

เจ้าหน้าที่จะเริ่มจัดส่งเมล็ดพันธุ์ฯ สัปดาห์หน้า

ผู้ร่วมกิจกรรมท่านอื่นๆ ก็ยังสามารถร่วมกิจกรรมได้อีก
กด Like แฟนเพจ https://www.facebook.com/soonkhow
และลงชื่อขอรับที่ 
http://goo.gl/forms/UVKRMEAmRhTG6HcQ2

รายชื่อผู้โชคดีรุ่นต่อไปจะประกาศผลสัปดาห์หน้า เช่นกัน ขอบคุณค่ะ