เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ปี 2559
นายนรินทร์ แสไพศาล
ชนะเลิศ อันดับที่ 1 นายนรินทร์ แสไพศาล
นายนรเทพ แสนทวีสุข
รองชนะเลิศ นายนรเทพ แสนทวีสุข
นายเสกสรร เสาวรส
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายเสกสรร เสาวรส
นางสาวรัชฎา เพชรเกตุ
รางวัลชมเชย นางสาวรัชฎา เพชรเกตุ
นางสาวกิติยา จันทร์ละออ
รางวัลชมเชย นางสาวกิติยา จันทร์ละออ