ด้วยกรมการข้าวได้มีการจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ในระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2559 ณ กรมการข้าว เขตบางเขน กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีแ ละเผยแพร่องค์ความรู้ในเรื่องของการพัฒนาด้านข้าว ด้านผลิตภัณฑ์ข้าวให้กับเกษตรกร ชาวนา ประชาชนและผู้ร่วมงานทั่วไป จึงได้ มอบหมายให้กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว รับผิดชอบจัดนิทรรศการและกิจกรรมด้านต่างๆอัน ได้แก่ การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี การสาธิตการแปรรูปและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากข้า วการแข่งขันดำนา และการประกวดสิ่งประดิษฐ์เครื่องจักรกลการเกษตรข้าว

จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน เกษตรกรหรือประชาชนทั่วไป ที่มีการผลิตหรือพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรข้าว ที่เป็นสิ่งประดิษฐ์มาเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์เครื่องจักรกลการเกษตรด้านข้าว ในงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติวันที่ 3 ถึง 5 มิถุนายน 2559 ณ กรมการข้าว บางเขน กรุงเทพฯ  อนึ่ง จะมีการประกวดและตัดสินในวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ที่ กรมการข้าว สามารถดูรายละเอียดได้เว็บไซต์กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวที่ http://brpd.ricethailand.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นายจงรักษ์ งามดี  ตำแหน่งวิศวกรการเกษตรชำนาญการ  โทรศัพท์ 081 357 8000 หรือ 02 561 5386