ขอเชิญเที่ยวชมงานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 23 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานวันเกษตรภาคอีสาน 2558

มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมดำเนินการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2558 ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการของกรมการข้าวในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น เป็นหน่วยงานตัวแทนกรมการข้าว ร่วมจัดนิทรรศการในงานดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานภารกิจต่างๆ ของกรมการข้าวในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 23 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2558 ระยะเวลา 10 วัน ณ ศาลาจตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2558 มีแนวทางเอกลักษณ์งาน คือ "เกษตรอีสานพัฒนาชาติ เฉลิมบรมราชกุมารี" ในส่วนจัดแสดงของกรมการข้าว นำเสนอกิจกรรม ผลงาน และเผยแพร่ความรู้ ได้แก่ กิจกรรม/โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เป็นนิทรรศการหลัก การเผยแพร่องค์ความรู้วิชาการข้าว การจัดแสดงพันธุ์ข้าว และการสาธิตผลิตภัณฑ์จากข้าวของหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมภายในนิทรรศการฯ