ประวัติความเป็นมา


  •   2021-03-19 10:15:05    921  

   

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น

เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง ปฏิบัติงานส่วนภูมิภาค

อยู่ภายใต้ กองเมล็ดพันธุ์ข้าว  กรมการข้าว
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การดำเนินการก่อสร้าง 2 ระยะ

ระยะที่ 1 : จัดตั้งตามโครงการผลิตและขยายพันธุ์พืช ภายใต้เงินกู้จากญี่ปุ่น เปิดดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2529
ระยะที่ 2
: ก่อสร้างโรงงาน  โรงเก็บ  รวมครุภัณฑ์  งบประมาณของไทย เปิดดำเนินงานปี พ.ศ. 2545

 เดิมชื่อ ปี 2529 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 17 จังหวัดขอนแก่น กองขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร

          ปี 2546 ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชที่ 17 จังหวัดขอนแก่น สำนักขยายเมล็ดพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร

          ปี 2549 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น สำนักเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว

          ปี 2558 – ปัจจุบัน  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว

พื้นที่รวม 43 ไร่
สถานที่ตั้ง 31 หมู่ 3 บ้านหนองน้ำเกลี้ยง ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

   043-393664-5  , 099 7805329
    E-mail :  kkn_rsc@rice.mail.go.th  
    Website : 
http://kkn-rsc.ricethailand.go.th