1. ประชาสัมพันธ์
  2. กิจกรรม
  3. จัดซื้อจัดจ้าง

ปุ๋ยอินทรีย์ดีที่ 1 เครือข่ายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์

3 ตุลาคม 2557 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ขอนแก่น กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับหน่วยงานต่างจัดกิจกรรมการรณรงค์ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ระดับเขต ปี 2557 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีเกษตรกรจากจังหวัดต่าๆ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนร่วมงานกว่า 800 ราย โดยคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ได้ออกให้บริการคำแนะนำ พร้อมชุดนิทรรศการต่างๆ มีเกษตรกรสนใจเข้าชมและใช้บริการเป็นอย่างดี

000
ชุดนิทรรศการเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการยกระดับการผลิตข้าวคุณภาพ

 

001

เมล็ดพันธุ์ปอเทือง โดย ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนแวงใหญ่ (ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านบะแค) ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่

 

002

ฟังเพลงเพราะๆ จากพี่ๆ ทหาร

 

003

เกษตรกรและจุดเรียนรู้ต่างๆ เกี่ยวกับปุ๋ยอินทรีย์