ศูนย์วิจัยข้าว 28 ศูนย์

กระบี่ | ขอนแก่น | คลองหลวง | ฉะเชิงเทรา | ชัยนาท | ชุมแพ | เชียงราย | เชียงใหม่ | นครราชสีมา | นครศรีธรรมราช | ปทุมธานี | ปราจีนบุรี | ปัตตานี | พระนครศรีอยุธยา | พัทลุง | พิษณุโลก | แพร่ | แม่ฮ่องสอน | ร้อยเอ็ด | ราชบุรี | ลพบุรี | สกลนคร | สะเมิง | สุพรรณบุรี | สุรินทร์ | หนองคาย | อุดรธานี | อุบลราชธานี

กรมการข้าว

 กรมการข้าว | กองเมล็ดพันธุ์ข้าว | กองวิจัยและพัฒนาข้าว | กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว | สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว | สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว |

สำหรับเจ้าหน้าที่

กรมบัญชีกลาง | GFMIS | GFMIS Report | GFMIS Web online | ธนาคารกรุงไทย

หน่วยงานบูรณาการ

 จังหวัดขอนแก่น  เกษตรจังหวัดขอนแก่น  สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรขอนแก่น  ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนแก่น  ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น  ประมงจังหวัดขอนแก่น  สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น  ตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น  ศูนย์หม่อนไหมฯ ขอนแก่น  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น  การค้าภายในจังหวัดขอนแก่น